Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249
You are here: HomeMZ-NewsNewsกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ขับเคลื่อนภารกิจเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยในยามภัยพิบัติ

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

Warning: Creating default object from empty value in /home/www/virtual/mz-thailand.com/htdocs/modules/mod_roktabs/helper.php on line 249

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ขับเคลื่อนภารกิจเตรียมความพร้อมช่วยเหลือคนไทยในยามภัยพิบัติ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0 (0 Votes)

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทย ดำเนินกิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติ พร้อมเผยนวัตกรรมยานยนต์ฮอนด้าที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะในยามฉุกเฉิน

นายฮิโรชิ โคบายาชิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด และประธานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฮอนด้ามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเป็นบริษัทที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ โดยการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนจึงต้องมีแผนรับมือกับวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้งกองทุนฯ

“ภัยพิบัติเมื่อปีที่แล้ว ทำให้เราตระหนักได้ว่า ในยุคปัจจุบันที่ภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้น เราต่างต้องปรับตัวในการเรียนรู้และเตรียมการเพื่ออยู่ร่วมกับภัยธรรมชาติ  ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย จึง ได้ผนึกกำลังร่วมกันก่อตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที" 

ฮอนด้าเดินหน้าปฏิบัติแผนเตรียมความพร้อม 4 ด้าน

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และรองประธานอาวุโสบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้วางแนวทาง รวมถึงแผนปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการเตรียมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ไปพร้อมกัน ทั้งยังได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมใน 4 ด้าน คือ

1.ด้านเงินทุน (Money) ฮอนด้าได้มอบเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อย่างต่อเนื่องจากการขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 183 ล้านบาท  และคาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคม 2555 จะมียอดเงินสมทบสะสมอยู่ที่ประมาณ 291 ล้านบาท

2.ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) แบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน คือ ถุงยังชีพ ฮอนด้ามีแผนการบริหารจัดการผลิตถุงยังชีพเพื่อใช้แจกจ่ายบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย , อุปกรณ์ช่วยเหลือ ฮอนด้าให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยร่วม ได้แก่ เครื่องตัดถ่าง จำนวน 20 ชุด เครื่องปั่นไฟ ปั๊มน้ำ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เรือ เครื่องยนต์เรือ เป็นต้น และ 3 นวัตกรรม โดยการนำผลิตภัณฑ์ฮอนด้าทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ มาใช้ในกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ เช่น รถพยาบาลที่ดัดแปลงจากรถสเตปแวกอน สปาด้า 10 คัน รถจักรยานยนต์พยาบาลดัดแปลงจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า CBR 250R จำนวน 10 คัน  รถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณไฟไซเรนและอุปกรณ์อื่นๆ เป็นรถอำนวยการสื่อสาร จำนวน 3 คัน รวมถึงการนำเครื่องยนต์ฮอนด้าติดท้ายเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน  50 ลำ

3.บุคลากรอาสาสมัคร (Manpower) กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยได้รับความร่วมมือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทยในการดำเนินกิจกรรมของกองทุน ให้มีประสิทธิภาพที่สุด  องค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย การส่งมอบความช่วยเหลือ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทย

4.ด้านการส่งเสริมความรู้ (Education) นอกจากการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤติ กองทุนฯ ยังจัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติต่างๆ  การเตือนภัย การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย ที่จะเป็นแผนความร่วมมือต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีแผนการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ  เช่น การจัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ การฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย การริเริ่มโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแลกเปลี่ยนความรู้และการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยและการกู้ชีพ และการขยายไปสู่การจัดอบรมเพื่อพร้อมรับภัยพิบัติรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจในอนาคต เป็นต้น

พัฒนานวัตกรรมยานยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายจิอากิ คาโตประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "เราได้นำรุ่น CBR 250R มาดัดแปลงเป็นรถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lances) ขึ้นเป็นครั้งแรก เนื่องจากเป็นรุ่นที่มีสมรรถนะสูง
ปราดเปรียวคล่องตัว และสามารถเข้าถึงผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุปสรรคเรื่องการเข้าไม่ถึงผู้ป่วยได้ทันเวลา เนื่องจากปัญหาจราจรหรือลักษณะพื้นที่ที่คับแคบ  หลังจากนี้ ฮอนด้าจะให้ความสนับสนุนในการจัดอบรมขับขี่ปลอดภัยสำหรับหน่วยกู้ชีพ ที่ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยมาตรฐานของฮอนด้า เพื่อฝึกสอนการขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย โดยครูฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคอร์สฝึกอบรมทั้งทางตรง ทางโค้ง การเบรคอย่างปลอดภัย การทรงตัวบนทางกรวด สะพาน พื้นที่ตัวเอส ทางคดเคี้ยว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการขับขี่ เพื่อไปถึงจุดเกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย"

ฮอนด้ารวมพลพลังจิตอาสา

ด้านนายชุนอิจิ เอกุจิ ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการรณรงค์ภายในกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยให้แก่พนักงานฮอนด้ากว่า 18,000 คนว่า "ฮอนด้าได้จัดทำแผนสื่อสารเครือข่ายบุคลากรให้มีความเข้าใจภารกิจของกองทุนเคียงข้างไทยและรับรู้ถึงกิจกรรมของกองทุนฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุน รวมไปถึงการชักชวนให้พนักงานที่มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น การจัดตั้งทีมกู้ภัย ทีมอาสาเฉพาะกิจ ตลอดจนการซักซ้อมและเตรียม
ความพร้อมในยามที่ต้องระดมความร่วมมือทั่วทั้งเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อให้เกิดการประสานความช่วยเหลือในแต่ละภูมิภาคเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด"

ผนึกหน่วยงานหลัก สร้างเครือข่ายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.)เปิดเผยว่า
"การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จะเกื้อหนุนให้การเกิดความเข้าใจ
เกิดกระบวนการบริหารจัดการด้านการให้ความช่วยเหลืออย่างมีเอกภาพ ทั้งในช่วงการเตรียมการ ระหว่างเกิดเหตุ ภายหลังเกิดเหตุ หรือแม้แต่การดำเนินกิจกรรมเชิงป้องกัน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการเอาตัวรอดในยามเกิด
ภัยพิบัติสู่ประชาชน  ในฐานะกรมฯ มีความยินดีที่จะร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนชาวไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต"

นายแพทย์ชาตรี เจริญชีวะกุล เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงความร่วมมือกับกองทุนฯ ครั้งนี้ว่า "เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ฮอนด้าจัดตั้งกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนสถาบันฯ พร้อมมอบรถพยาบาลและรถจักรยานยนต์พยาบาล (Motor-Lance) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวง ความร่วมมือครั้งนี้ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ประสบภัยที่จะได้รับความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ดียิ่งขึ้น"

ด้าน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย กล่าวว่า"ความร่วมมือระหว่างกองทุนฯ และสภากาชาดไทยในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจะเปิดโอกาสไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในยามปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหนุนให้สภากาชาดไทยมีเครือข่ายพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนในกิจกรรมบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยที่ดียิ่งขึ้น โดยครอบคลุมด้านการติดต่อประสานงานในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครด้านการปฐมพยาบาล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติ การเตือนภัย การเชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น"

นายโคบายาชิ สรุปในตอนท้ายว่า “การผนึกความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสภากาชาดไทย ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย มีพันธมิตรที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งยังเป็นการประสานความเชี่ยวชาญของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้”

 

 

Pretty

Race Queen Chang Super GT Race 2019 อีกหนึ่งสีสันของการแข่งขันช้าง ซูเปอร์จีที เรซ... Read more
Race Queen Super GT Race 2018 ประมวลภาพเรซควีนสาวสวยสุดน่ารักจากญี่ปุ่นกว่าร้อยชีวิตจากขอบสนาม การ... Read more